Тут може бути Ваша реклама!

Словник термінології, що відноситься до транспортування вантажів та їх страхування

Термінологія, що використовується в зазначених секторах ринкової економіки в розвинених країнах, складна і різноманітна. Вона охоплює поняття, що описують взаємини між учасниками транспортного процесу та сторонами договору страхування. Для формулювання цих складних понять використовують терміни, що часто складаються з декількох слів, що вельми спрощує не тільки спілкування між співрозмовниками, а й відповідний документообіг.

Необхідно постійно мати на увазі, що правилами ділового обороту в тексті документів (договорів, контрактів, умов, правил, тощо) не допускається подвійне тлумачення одних і тих самих положень, застосування речень (фраз, оборотів), що призводять до неоднозначного змісту, використання законодавчо визначених термінів в іншій інтерпретації, використання невизначених термінів.

У наведеному переліку термінів приділено увагу, в першу чергу, офіційній термінології, що юридично закріплена в тих чи інших керівних документах.

   АБАНДОН (abandonment) – відмова страхувальника судна або вантажу від усіх прав власності на застрахований об’єкт на користь страховика за умови отримання від останнього всього належного страхового відшкодування. Застосовується в разі пропажі безвісті об’єкта страхування або економічної недоцільності усунення пошкоджень.

   АВАРІЙНА ПІДПИСКА – письмове зобов'язання вантажоодержувача, яке надається власникові транспортного засобу (морського судна) про те, що в разі непередбачених обставин (форс-мажору) аварії судна будуть сплачені (відшкодовані) його витрати.

   АВАРІЙНИЙ КОМІСАР (average adjuster) – фахівець, який за дорученням страховика (іноді із залученням експерта) визначає причину, характер і розмір збитків і видає аварійний сертифікат. На нього може покладатись участь у проведенні превентивних заходів, а також ліквідації наслідків страхового випадку. Іноді страховик може доручати А.К. розгляд претензій страхувальника.

   АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ (survey-report) – документ, що видається страхувальникові аварійним комісаром, агентом або іншим уповноваженим представником страховика на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В А. С. фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. А. С. є для страху­вальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте А. С. не може розглядатись як безумовний доказ відповідальності страховика.

   АВАРІЯ В МОРСЬКОМУ СТРАХУВАННІ (average in marine insurance) – збиток, завданий судну, вантажу й фрахту під час морських перевезень. Такі аварії поділяються на загальні і часткові. Збитки, завдані загальною аварією, поділяються між судном, вантажем і фрахтом. При частковій аварії збитки відносяться на того, хто відповідальний за її виникнення, або на потерпілого.

   АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (aviation insurance) – страхування ризиків, пов’язаних із використанням авіаційної техніки. До А. С. входить: страхування літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки від пошкодження й знищення: страхування відповідальності перед пасажирами і третіми особами за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та майну; відповідальність власників повітряних суден як роботодавців; страхування деяких інших ризиків.

   АДЕНДУМ (addendum) – документ, є додатком до страхового договору. В А. зазначаються зміни в умовах страхування.

   АКТ ПРО СУБРОГАЦІЮ - документ про передачу страхувальником своїх прав на стягнення збитку з третіх осіб на користь страхувальника після того, як той сплатив йому страхове відшкодування.

   БАРАБАН - транспортна тара з гладким або гофрованим корпусом циліндричної форми, без обручів або зигзагів катання, з плоским дном.

   БАРАТРІЯ -  зумисно заподіяна шкода об'єкту страхування (вантажу чи судну) капітаном або командою судна, а також інші незаконні дії з їхнього боку.

   БЕЗДОКУМЕНТНИЙ ВАНТАЖ - вантаж, який виявлений на складі порту (термінала) або на судні без перевізних документів і приналежність якого до тієї або інакшої партії встановити не вдається. Поняття Б.В. використовується і на інших видах транспорту загального користування.

   БЕЗПЕЧНИЙ ПОРТ - порт, в який судно може увійти і звідки воно може вийти у навантаженому стані без шкоди для себе та вантажу, що перевозиться.

   БОЧКА - транспортна тара з корпусом циліндричної або параболічної форми з обручами або зигзагами катання, з денами.

   БРАКЕРАЖ - перевірка відповідності якості товару, його упакування, зовнішнього оформлення умовам відповідних стандартів та умовам запродажної угоди.

   ВАГОНО-КІЛОМЕТР - показник, який характеризує відстань, пройдену вагонами у складі вантажних і пасажирських потягів. Визначають за маршрутами машиністів локомотивів як добуток кількості вагонів у потягу і пройденої ним відстані. В.-К. використовується для характеристики обсягів роботи вагонного парку, обчислення якісних показників (динамічного навантаження, середньодобового пробігу та ін.).

   ВАГОНО-ГОДИНА (freight car-hour) - одиниця виміру обсягу витрат часу вантажних вагонів у робочому та у неробочому парках. Визначається множенням середньодобової величини парку вагонів на число діб за звітний період і число годин у добі. Використовується у плануванні та управлінні транспортним процесом.

   ВАНТАЖ - загальне назва всіх товарів, призначених для перевезення, або товари та майно, що перевозяться на судні з метою отримання фрахту.

   ВАРТІСТЬ ВАНТАЖУ В НЕУШКОДЖЕНОМУ СТАНІ - порівняння брутто-вартості вантажу в пошкодженому стані з брутто-вартістю у неушкодженому стані, яка встановлюється в пункті призначення (для визначення часткового збитку, що відшкодовується страховиком).

   ВИД ТАРИ - класифікаційна одиниця, що визначає тару за формою.

   ВИКОНАВЧИЙ ВАНТАЖНИЙ ПЛАН (cargo plan) - складають за результатами навантаження судна (на відміну від попереднього вантажного плану - preliminary cargo plan). Він містить загальний розподіл вантажу по вантажним приміщенням.

   ВІДКРИТИЙ КОВЕР (open cover) - форма автоматичного страхування вантажів на тривалий час без визначення будь-яких загальних лімітів. Відкритий ковер діє в межах генерального полісу. Самостійної юридичної сили не має.

   ВІЙСЬКОВИЙ РИЗИК - поняття військового ризику є умовним, маючи на увазі, що в нього включається велике коло ризиків, які, строго кажучи, виходять за рамки цього поняття.

   ВЛАСТИВА ТОВАРУ ВАДА - внутрішня властивість товару, в результаті якої йому заподіюється пошкодження без впливу зовнішніх факторів.

   ВНУТРІШНЯ ЦІНА - продажна ціна товару в країні його походження (виробництва).

   ВНУТРІШНІ ПОРОКИ - властиві застрахованому вантажу внутрішні властивості, які можуть привести до його загибелі і псування (гниття, самозаймання, вибухонебезпечність, вбирання вологи з повітря).

   ГААЗЬКІ ПРАВИЛА - міжнародний звід правил, основні положення, що визначають обсяг відповідальності судновласників при перевезенні вантажів за коносаментами.

   ДАТА ПОСТАВКИ - момент, що приймається сторонами, які уклали торгівельну угоду, за дату поставки товару. Вона не повинна виходити за межі строку виконання договору. Вона пов'язана з переходом права власності на товар і ризиків випадкової загибелі товару.

   ДЕДВЕЙТ (Deadweight) - повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тоннах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, масла, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства.

   ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ - документ, в якому вантажовідправник описує небезпечні товари або матеріали, призначені для транспортування, а також підтверджує, що останні упаковані і забезпечені ярликами відповідно до положень відповідних конвенцій або угод.

   ДЕМЕРЕДЖ (demeurer) - в торговому мореплаванні плата, належна перевізнику за простій судна протягом контрсталійного часу. Розмір демереджа визначається угодою сторін, при відсутності угоди - згідно зі ставками, зазвичай прийнятими у відповідному порту. У разі відсутності таких ставок розмір плати за простій судна визначається витратами на утримання судна і його екіпажу. У морських контейнерних перевезеннях демередж - оплата за наднормативне (понад безкоштовного часу) використання контейнерного обладнання протягом часу з моменту вивантаження контейнера з судна по момент вивезення його з вантажем з території порту. Виплачується власнику контейнера, як правило, судноплавної лінії.

   ДИСПАША (claims adjustment) – розрахунок витрат, пов’язаних із загальною аварією, який складає диспашер. Диспаша містить докладний виклад причин загальної аварії, а також розподіл їх між учасниками морських перевезень; виконується на підставі заяви зацікавленої особи і висновку диспашера про визнання аварії загальною.

   ДИСПАШЕР (ДЖАСТЕР) (average adjuster) – фахівець у галузі морського права, який складає документ - диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі аварії транспортного судна, і встановлює пропорції (частки) витрат, які нестимуть власник судна, особа, що його застрахувала, та власник вантажу.

   ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТАРИФ - митний тариф, який дає можливість в залежності від країни виготовлення створювати пільгові митні умови для тих чи інших товарів.

   ЗАПАКУВАННЯ - являє собою одну або декілька операцій на спеціальних машинах або вручну, здебільшого завершальний технологічний процес виробництва даної продукції.

   ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АВАРІЙНЕ – умова страхування, що передбачає франшизу.

   ЗБИТОК У РЕЗУЛЬТАТІ ВИПАДАННЯ ВАНТАЖУ ЗІ СТРОПІВ - наслідок випадання вантажу зі стропів при вантажно-розвантажувальних роботах.

   ЗБИТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВРЯТОВАНОГО МАЙНА - різниця між отриманою сумою виручки від продажу врятованого майна і страховою сумою.

   ІНДОСАМЕНТ - передавальний напис на страховому полісі, коносаменті та інших товаророзпорядчих і грошових документах. Проставляється зазвичай на зворотному боці документа або на додатковому листі.

   ІНТЕРЕС - майно, яке є об'єктом страхування, право на нього або зобов'язання по відношенню до нього.

   ЙОРК-АНТВЕРПЕНСЬКІ ПРАВИЛА - звід загальноприйнятих в міжнародному торговому мореплаванні правил, регулюючих розподіл між судновласником і вантажовласником пропорційно вартості судна, вантажу і фрахту збитків, понесених якою-небудь із цих осіб, внаслідок загальної аварії.

   КАРГО - в міжнародній практиці вантажі або майно, що перевозяться морським судном з метою отримання фрахту.

   КАСКО - страховий термін, який застосовується при страхуванні засобів транспорту.

   КЛАСИФІКАЦІЯ ВАНТАЖІВ - розподіл вантажів, що транспортуються, по тарифним групам з метою встановлення розміру перевізних платежів.

   КОВЕРНОТА (КОВЕРНОТ) - документ, що видається страховим брокером страхувальникові на підтвердження того, що договір страхування за його дорученням укладений і містить, зокрема, список страхувальників за цим договором. В коверноті також вказуються умови страхування і тарифна ставка.

   КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ - документ, що складається перевізником, на підтвердження факту нестачі, псування або пошкодження вантажу при передачі його вантажоодержувачу в пункті призначення.

   КОНОСАМЕНТ - документ, що видається перевізником вантажовласникові на засвідчення факту прийняття вантажу до морського перевезення і підтвердження зобов'язання передати його вантажоодержувачу в порту призначення.

   КОНОСАМЕНТ ЧИСТИЙ - коносамент, що не містить яких-небудь обумовлень або позначок, що констатують дефектний стан вантажу або його упаковки.

   КОНТРИБУЦІЙНИЙ ДИВІДЕНД - відношення суми загальної аварії до контрибуційного капіталу.

   КОНТРИБУЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - вартість майна, що бере участь в покритті загальної аварії.

   КОТИРУВАННЯ - у страхуванні ставка премії, по якій страховик готовий прийняти на страхування відповідний ризик.

   КУМУЛЯЦІЯ - сукупність ризиків, при якій велика кількість застрахованих об'єктів або декілька об'єктів із значними страховими сумами, яких може торкнутися один і той самий страховий випадок, в результаті чого виникає дуже великий збиток (повінь, ураган, землетрус).

   ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА - максимальна відповідальність страховика, що випливає з умов договору страхування, в якому зафіксована страхова сума.

   ЛІМІТ СТРАХУВАННЯ - максимальна грошова сума, на яку можна застрахувати матеріальні цінності, життя або здоров'я.

   ЛІМІТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА) - максимальний розмір страхового відшкодування по одному страховому випадку і (або) за весь термін страхування.

   ЛЮКОВА ЗАПИСКА (Hatch list) - опис вантажів, що розміщуються в кожному з вантажних приміщеннь судна. Складається адміністрацією судна, аби полегшити розшук розміщених в трюмах вантажів і поконосаментне їх вивантаження в порту призначення.

   МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВИЙ ЗБИТОК (Probable Maximum Loss, PML) - термін, що використовується в страхуванні як показник, який характеризує максимальний розмір збитку, який може виникнути у страхувальника у відношенні застрахованого об'єкта при настанні страхового випадку. Величина максимально можливого збитку залежить від вартості застрахованого об'єкта і від того, наскільки даний об'єкт може постраждати в результаті настання страхового випадку.

   МІШОК - транспортна м'яка тара з корпусом у формі рукава, з дном і горловиною. Горловина мішка може бути відкрита або закрита.

   НАКЛАДНА - документ, що використовується при передачі товарно-матеріальних цінностей від однієї особи іншій, застосовується при залізничних і річкових перевезеннях.

   НАСТАННЯ РИЗИКУ - початок відповідальності страховика за умовами страхового поліса.

   НЕДОСТАВКА ВАНТАЖУ - якщо вантаж не прибув в порт призначення і немає доказів або причин, чому це сталося, випадок розглядається, як недоставлення вантажу.

   НЕТТО ВАРТІСТЬ - у страхуванні дійсна або продажна вартість вантажу в пункті призначення без урахування всіх витрат, пов'язаних з вивантаженням вантажу в цьому пункті.

   ОДЕРЖАННЯ ВИГОДИ ВІД СТРАХУВАННЯ - застереження в договорі страхування, згідно з яким правом отримання вигод від страхування може скористатися тільки страхувальник або його правонаступник. Застереження вноситься в припущенні тимчасового переходу застрахованого майна іншим особам (експедиторам).

   ОСОБА, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УКЛАДЕНО СТРАХУВАННЯ - особа, що за умовами страхування призначена страхувальником для отримання страхового відшкодування (страхової суми).

   ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ - перелік предметів, що входять в одне вантажне місце (ящик, стос і т. п.).

   ПАРТІЯ ВАНТАЖУ (ПАРЦЕЛІ) - прийняте до перевезення по одному транспортному документу певна кількість вантажу, що займає частину вантажних приміщень судна. Фрахт при подібних перевезеннях підлягає оплаті за домовлену кількість вантажу, незалежно від того, наскільки використані вантажопідйомність і вантажомісткість судна.

   ПАРЦЕЛЬНІ ВАНТАЖІ - дрібні партії цінних вантажів, до них також відносяться нетоварні вантажі: рекламні матеріали, зразки товарів, подарунки, тощо.

   ПЕРЕДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ - комерційний документ, що містить перелік вантажів, переданих з одного виду транспорту на інший.

   ПЕРЕДАЧА ПОЛІСА - поліс морського страхування може бути вільно переданий будь-якій особі, яка має страховий інтерес у майні, що знаходиться на ризику.

   ПЕРЕПАКУВАННЯ - зменшення збитків від пошкодження вантажів за рахунок перепакування.

   ПИСЬМОВО - спосіб передачі інформації за допомогою будь-якого засобу відтворення тексту незникаючими знаками, в т.ч. телеграма, телекс, телефакс.

   ПОШКОДЖЕННЯ ІНШИМИ ВАНТАЖАМИ - приховане та явне псування і фізичні ушкодження, завдані застрахованому вантажу іншими вантажами.

   ПОШКОДЖЕННЯ ВАНТАЖІВ ВНАСЛІДОК ЗАПОТІВАННЯ - пошкодження вантажів в результаті запотівання, яке сталося в наслідок температурних змін.

   ПОЛІС - юридичний доказ факту укладення договору страхування.

   ПОЛІСОТРИМАЧ (страхувальник) - це господарюючий суб'єкт або громадянин, що виражає страховий інтерес, який сплачує страхову премію і вступає в конкретні страхові відносини зі страховиком в силу закону або двосторонньої угоди (договору страхування). Полісотримачем визнається особа, що уклала зі страховиком договори страхування або є страхувальником в силу закону.

   ПОВНА КІЛЬКІСТЬ ВИВАНТАЖЕНОГО ВАНТАЖУ - вантаж (в основному відправлений навалом), який прибув в порт призначення без будь-якої недостачі.

   ПОТЕРТІСТЬ - пошкодження забарвлених частин вантажів, що транспортуються без додаткової упаковки.

   ПРИВЕДЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ВАНТАЖУ ДО ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОГО СТАНУ - зменшення збитку вантажу, пошкодженого небезпеками, проти яких він застрахований.

   ПРИРОДНИЙ ЗБИТОК - недостача маси вантажів і товарно-матеріальних цінностей, що виникає при їхньому транспортуванні і складуванні, внаслідок природних властивостей, притаманних відповідним вантажам: усушка, утруска, витік і т. п.

   ПСУВАННЯ - втрата первісних якостей вантажем за рахунок його природних властивостей, тобто без впливу зовнішніх факторів.

   РЕГРЕС - право страховика на пред'явлення до третьої сторони, винної в настанні страхового випадку, претензій з метою отримання відшкодування за заподіяну шкоду.

   СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ - документ, що засвідчує якість відповідної партії товару.

   СЕРТИФІКАТ ВАГОВИЙ - відомість, що містить перелік кожної партії вантажу із зазначенням її маси. Складається у портах і на залізничних станціях.

   СЕРТИФІКАТ ПРО ПОХОДЖЕННЯ - документ, офіційно засвідчує країну походження відповідного товару.

   СПІЛЬНА УПАКОВКА - пакувальне місце, в якому знаходиться більше, ніж один вантаж.

   СПЕЦИФІКАЦІЯ - перелік товарів із зазначенням їх кількості та якісних характеристик.

   СПОЖИВЧА ТАРА - елемент упаковки, в яку розфасовують продукцію для доставки її споживачам (пляшки, флакони, банки, коробки, пачки і т. п.).

   СТИВІДОР - спеціалізована фірма або організація, що здійснює навантаження і вивантаження судів.

   СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС - міра матеріальної зацікавленості в страхуванні.

   СТРАХУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТВАРИН - тварини не підпадають під поняття вантажу або звичайного товару і тому стандартні умови по страхуванню вантажів не передбачають їх покриття. Страхування перевезень тварин оговорюється особливо і звичайно проводиться на умовах спеціальних застережень "Life Stock Clauses". Найбільш поширеною серією застережень є страхування на основі загибелі тварин від падежу і смертельних випадків, включаючи знищення тварин внаслідок перелому кінцівок, викидання за борт і змив хвилею. Додатково покривається страхуванням корм для тварин, що забезпечує їх годівлю у дорозі. Часто обсяг відповідальності обмежується тільки падежом.

   СЮРВЕЙЄР - експерт, що проводить огляд суден і вантажів та дає висновок про їх стан, розмір пошкоджень при аваріях, мореплавства судна і т. д.

   ТИП ТАРИ - класифікаційна одиниця, що визначає матеріал тари.

   ТЛУМАЧЕННЯ УМОВ ПОЛІСА - пояснення без перекручування змісту. Усякі двозначні, неточні та невизначені формулювання поліса повинні витлумачуватися на користь страхувальника. При тлумаченні умов поліса насамперед до уваги повинно бути прийняте те, що написано від руки, потім надрукований на машинці текст, штампи, стандартні застереження. Умови, надруковані безпосередньо на полісі, приймаються до уваги в останню чергу.

   ТОВАРОРОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ - документ, який підтверджує право власності на товар (вантаж) і дає право його власникові розпоряджатися зазначеним у ньому товаром (вантажем). До числа таких документів відноситься страховий поліс.

   ТРАНСПОРТНА ТАРА - тара (упаковка), яка використовується для складування, транспортування і тимчасового зберігання продукції (товару) в споживчій упаковці або неупакованої продукції (товару). Ця тара може належати будь-якій організації, що бере участь в процесі обігу.

   ТРИПЛІКАТ (triplicate) - третій примірник товарно-розпорядчого документа. У міжнародних торгових угодах це штамп на третьому примірнику документа (договору).

   УПАКУВАННЯ - комплекс захисних мір і матеріальних засобів з підготовки продукції промислового та сільськогосподарського виробництва до транспортування і зберігання, та для забезпечення її максимального збереження і надання транспортабельного стану. Упаковка являє собою споживчу і транспортну тару, прокладочні та амортизуючі матеріали, допоміжні пакувальні засоби і матеріали.

   УСИХАННЯ, ВИТІК, УТРЯСАННЯ - збитки від названих факторів, внаслідок природних властивостей відповідних товарів (вантажів).

   ФАКТУРА - документ, що служить доказом наявності торгової угоди. Основний документ при ліквідації збитків.

   ФЛЯГА - транспортна багаторазова тара з корпусом циліндричної форми й циліндричною горловиною, діаметр якої менше діаметра корпуса, із пристосуванням для перенесення, зливною горловиною та кришкою із затвором.

   ФРАНШИЗА - визначена частина збитків страхувальника, що не підлягає відшкодуванню страховиком відповідно до умов страхування.

   ФРАНШИЗА БЕЗУМОВНА - відповідальність страховика визначається розміром збитку за мінусом франшизи.

   ФРАНШИЗА УМОВНА - страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує розміру франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір перевищує франшизу.

   ЯРЛИК (label, tag) - виготовлена ​​з паперу або іншого матеріалу етикетка або бланк, або клеймо на товарі, із позначенням найменування продукції, штрих-коду, кількості, ціни, гарантійного терміну зберігання й т. д.

   ЯЩИК - транспортна тара з корпусом, що має у перетині, паралельному дну, переважно форму прямокутника, з дном, двома торцевими та боковими стінками, та з кришкою або без неї.

Примітка. Слід брати до уваги, що термінологія у сфері вітчизняного страхування ще не встановилася. Крім того, багато термінів не знайшли ще свого закріплення у відповідних законодавчих і нормативних актах. Тому необхідно, щоб страховики при розробці своїх внутрішньофірмових документів враховували цю важливу обставину, і насамперед - при розробці умов страхування. В тексті правил страхування доцільно розміщати розділ "Терміни та визначення", який можна супроводжувати наступним поясненням:

- "У цих Правилах, у будь-якому реченні про укладення договору страхування або у страховому свідоцтві (полісі) перераховані терміни використовуються в тому значенні, як це написано у визначенні, якщо тільки це значення не суперечить змісту тексту. "Можна" використовується у значенні "дозволено". "Повинно бути" - має значення вимоги /імперативу/. Терміни в однині включають множину і навпаки. Терміни у чоловічому роді включають жіночий і середній рід. Термін "особи" включає підприємства, компанії, фірми, об'єднання, організації. Порівняльна ступінь може використовуватися як переважаюча ".

 

Словник термінології, що відноситься до транспортування вантажів та їх страхування

Онлайн Консультація
close
* поля для обов’язкового заповнення