Here can be your advertising!

1. Терміни та визначення, що використовуються в угоді.

1.1. В цілях даної Угоди користувача нижченаведені терміни та визначення використовуються в наступному значенні:

   1.1.1. База даних Сервера - організована відповідно до певних правил і підтримувана в пам'яті комп'ютера сукупність даних, що використовується для задоволення інформаційних потреб користувачів, зокрема дані про вантажі, перевезення яких передбачається по конкретних датах і маршруту, дані про транспорт, пропонований для перевезення вантажів по відповідних датах і маршруту, та інша інформація.

   1.1.2. Користувач -- Ви або будь-яка інша фізична особа (користувач мережі Інтернет), що здійснює доступ до Сервера та користування Сервісами.

   1.1.3. Фірма (Замовник)  -- юридична або фізична особа (користувач, який пройшов процедуру реєстрації на Сервері), що здійснює комерційну діяльність з використанням Бази даних Сервера і Сервісів, і має свою особисту сторінку (профіль користувача/кабінет), розміщену у Базі даних на Сервері.

   1.1.4. Сайт - Транспортно-інформаційний сервер «TIS-TIR», інформаційний ресурс, результат інтелектуальної діяльності, що уявляє собою витвір зі складових частин, розташований в інформаційно-телекомунікаційній мережі під певною мережевою адресою і що включає в себе програми для ЕОМ, які забезпечують його функціонування, графічне рішення (дизайн), контент (текстову інформацію), розміщений на ньому, а також інші результати інтелектуальної діяльності, зокрема фотографічні зображення та інше. Під Сервером в цій Угоді розуміється Сервер, доступний в мережі Інтернет з використанням доменного імені http://tis-tir.com/ (в т.ч. також за допомогою інших доменних імен, що перенаправляють на http://tis-tir.com/).

   1.1.5. Виконавець( "ТІС-ТІР", "TIS-TIR" )  -- товариство з обмеженою відповідальністю "ТІС-ТІР Україна", особа, що зареєстрована і діє за законодавством України, код ЄДРПОУ 39452446.

   1.1.6. Сервіси -- інформаційні послуги, що надаються Користувачеві (замовнику) за допомогою Сервера чи іншим способом (зокрема за допомогою e - mail розсилки) з легітимним використанням торгових марок "TIS-TIR", "ТІС-ТІР"  або подібних (похідних) позначень, а також відповідні функціональні розділи Сервера і способи надання послуг.

    1.1.7. Пакет послуг і Ціни --  додаток до справжньої угоди і невід'ємна його частина, який містить перелік платних послуг, що надаються Сервером, їх вартість, умови і терміни їх надання, постійно розміщений в публічному доступі на Сервері.

   1.1.8. Послуги – послуги, що надаються Виконавцем Замовникові після входу в систему з використанням свого Облікового запису, що визначаються у відповідність з положеннями цього Договору, Прейскуранта, а також функціональних і технічних можливостей Сервера.

   1.1.9. Облікові дані Користувача ( Обліковий запис ) - унікальне ім'я Користувача: логін і пароль для входу на Сервер, які вказуються Замовником при реєстрації на Сервері, а також будь-яка інформація про себе, що розміщується Користувачем  на Сервері.

1.2.  В наданій Угоді Користувача можуть бути використані терміни, не визначені в пункті 1.1. даної Угоди Користувача. У цих випадках тлумачення термінів проводиться відповідно до тексту та за змістом цієї Угоди.

    

      2. Загальні положення (предмет Угоди).

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується дотримуватися умов Угоди.

2.2. Дана Угода Користувача регулює, між Вами (далі також "Користувач"), а також Фірмою, представником якої Ви є, з одного боку, і "ТІС-ТІР" (далі також "Виконавець"), з іншого боку, відносини, що виникають з функціонування Сервера і надання Сервісів. Зокрема, справжня Угода встановлює умови і правила надання Сервісів.

2.3. Виконавець надає Користувачеві Послуги шляхом надання доступу до Бази даних Сервера, надання можливості здійснювати публікації та перегляд інформації на Сервері, а також шляхом надання інших послуг, що визначаються на підставі даної Угоди, Пакета послуг та Цін, функціональних і технічних можливостей Сервера. Дана Угода поширює свою дію як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих користувачів Сервера.

2.4. Кожен Користувач, до тих пір, поки немає достатніх підстав вважати інакше, вважається належним чином уповноваженим представником відповідної Фірми. У всіх випадках, коли в даній Угоді згадується Користувач, якщо прямо не зазначено інакше, мається на увазі також, що відповідне положення Угоди стосується і Фірми, в тій мірі, наскільки Користувач виступає як її представник.

2.5. Обов'язковою умовою надання Послуг відповідно до Угоди є прийняття та дотримання Виконавцем, і застосування до відносин Сторін вимог і положень, визначених даною Угодою, і всіх правил та додатків цієї Угоди.

2.6. Дана Угода стає доступною Користувачеві при вході на Сервер. Використання Сервера, будь-яких Сервісів і реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Користувача з усіма умовами даної Угоди та беззастережного їх прийняття.

2.7. «ТІС-ТІР» залишає за собою право самостійно на власний розсуд змінювати умови даної Угоди і всіх її невід'ємних частин без узгодження із Замовником, але з повідомленням останнього за допомогою розміщення на Сервері нової редакції Угоди або будь-якої її невід'ємної частини, що зазнала змін. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях даної Угоди користувача і несе відповідальність та негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку. Нова редакція Угоди або будь-якої її невід'ємної частини набирає чинності з моменту опублікування на Сервері, якщо інший термін вступу змін в силу не зазначений Виконавцем при їх публікації. Чинна редакція Угоди і всіх додатків до неї знаходиться на Сервері в публічному доступі за адресою: http://tis-tir.com/. Продовження використання Замовником Сервера і Сервісів після будь-яких змін Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами.

    

     3. Права та обов'язки Виконавця.

3.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачеві Послуги в обсязі, по термінах та на умовах, встановлених в даній Угоді та додатках до неї, у відповідність з типом і суттю таких Послуг. При цьому Виконавець залишає за собою право на надання Користувачеві послуг як на оплатній, так і на безоплатній основі згідно даної Угоди.

3.2. Доступ до Сервера і Сервісів Виконавець надає Користувачеві в тому вигляді, в якому вони представлені на Сервері і Сервісах, і не гарантує відповідність Сервера і Сервісів очікуванням і цілям Користувача. Виконавець не гарантує, що інформація, доступна в певний момент часу, буде доступна у будь-який інший момент часу протягом строку дії Угоди.

3.3. Виконавець має право, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, здійснювати модерацію, змінювати набір доступних Сервісів і функціонал Сервера, а також в односторонньому порядку змінювати вартість надання Послуг з обов'язковим повідомленням про це Користувача за допомогою розміщення відповідної інформації на Сервері шляхом внесення змін до Пакету послуг і Цін. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами, що вносяться в Пакет послуг та Цін, і несе відповідальність і всі негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку.

3.4. Виконавець не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Сервера і Сервісів, і не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, заподіяний Користувачеві або третім особам технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

3.5. У разі порушення Користувачем умов Угоди, Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку:                        

          - відмовитися від виконання даної Угоди;                                                                                                                       

          - призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до Бази даних або до окремих Сервісів;                                      

          - призупинити або обмежити надання Замовникові відповідного виду Послуг на певний термін або без визначення терміну.        

       У випадку якщо такі порушення заподіяли шкоду Виконавцю або третім особам, відповідальність за них повністю лежить на Користувачі. При залученні Виконавця до відповідальності, зокрема накладення на нього штрафних санкцій, пов'язаних з порушенням Користувачем положень даної Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі збитки та витрати у зв'язку з такими порушеннями. При цьому, у випадках порушень з вини Користувача, Виконавець не несе обов'язку щодо повернення грошових коштів, сплачених за доступ до Сервісів або відшкодування збитків.

3.6. Виконавець не гарантує достовірність інформації розміщеної на Сервері третіми особами, і не несе відповідальності за будь-який можливий збиток, заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання Сервера і Сервісів. Виконавець не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сервері, і за якість рекламованих товарів і послуг.

    

     4. Права та обов'язки Користувача.

4.1. Здійснюючи дії з реєстрації облікового запису, Замовник гарантує, що він в належній мірі дієздатний і, у відповідних випадках, уповноважений, та зобов'язується використовувати персональні дані, розміщені у Базі даних Сервера відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-17 від 1 червня 2010 і усіма змінами, що вносяться до нього протягом терміну дії Угоди, а саме:                                                                                                                                            

       - персональні дані з Бази даних можуть використовуватися тільки з метою забезпечення функціонування Сервера та подальшого надання Послуг Замовникові Виконавцем;                                             

       - Замовникові забороняється передавати відомості про інших користувачів, отримані за допомогою Сервера, третім особам;       

       - У разі нанесення збитку іншим Користувачам, пов'язаного з невиконанням Замовником вимог Закону та всіх внесених до нього змін протягом строку дії Угоди, відповідальність за це повністю лежить на Замовнику.

4.2. Користувач зобов'язується під час реєстрації надати точну, достовірну і повну інформацію про Фірму, в тому числі найменування, юридичну та поштову адреси, реєстраційні (ідентифікаційний, податковий) коди (номери), номер телефону, адресу електронної пошти, адресу веб-сайту за наявності, інші контактні дані та постійно підтримувати надану інформацію в актуальному стані. При цьому Виконавець залишає за собою право в будь-який момент потребувати від Користувача підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи.

4.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого облікового запису на Сервері (включаючи контроль за зв'язкою логін-пароль, адресою електронної пошти, тощо). Замовник несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Замовник зобов'язується негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Замовникові забороняється будь-яким способом намагатися отримати доступ до чужих облікових даних всупереч волі осіб, яким вони належать.

4.4. Користувач зобов'язується не реєструвати і не використовувати одночасно більше одного облікового запису. Набір Послуг і терміни їх надання визначаються Користувачем самостійно за допомогою вибору Послуг в прейскуранті Пакету послуг та Цін.

4.5. Користувач зобов'язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, спроможну ввести в оману, зокрема, позначення, які відтворюють торгові марки чи комерційні найменування третіх осіб, або подібні з ними дані, які дублюють дані будь-якого іншого облікового запису. Замовнику забороняється передавати свої Облікові дані третім особам. При порушенні даного зобов'язення, відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов'язані з його порушенням, покладаються виключно на самого Користувача.

4.6. Замовник не має права створювати Клони на Сервері. Виконавець залишає за собою право блокувати або скасувати (видалити) реєстрацію облікового запису Користувача в наступних випадках:                                                                                           

       - порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації або використання облікового запису;       

       - порушення правил розміщення Користувачем інформації;                                                                            

       - успішні або неуспішні спроби обходу технічних засобів захисту інформації, що використовуються Виконавцем при наданні Сервісів;                                                                                                     

       - різного роду атаки, спрямовані проти Сервера з умисним використанням можливих помилок в скриптах Сервера.

4.7. Приймаючи умови даної Угоди Замовник надає свою згоду на отримання від Виконавця інформаційних, рекламних та інших видів розсилок шляхом Тікету, SMS на номер телефону Користувача, а також на адресу його електронної пошти і зобов'язується не пред'являти Виконавцю будь-яких претензій і вимог, пов'язаних з направленням та отриманням таких розсилок.

    

     5. Персональні дані.

5.1. Приймаючи умови даної Угоди Замовник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, а також підтверджує, що розміщуючи свої персональні дані в розділах Мій Кабінет або Профіль Користувача, він визнає загальнодоступний характер даної інформації і дає свою згоду на те, що відповідні дані є загальнодоступними. Враховуючи, що персональні дані за згодою Замовника є загальнодоступними, проте, Виконавець при обробці персональних даних зобов'язується вжити всі організаційні і технічні заходи для їх захисту від несанкціонованого доступу. Проте не виключено, що в результаті збою в роботі Сервера, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Замовника можуть стати доступними і іншим особам. Цим самим Замовник погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Сервера в зв'язку з цим, враховуючи, що він встановив щодо своїх персональних даних режим загальнодоступності.

5.2. При наданні або при розміщенні на Сервері Користувачем будь-якої інформації, яка містить персональні дані третіх осіб, Користувач гарантує, що кожна така дія не порушує встановлені законом або договором права третіх осіб, і зокрема гарантує, що на кожну таку дію поширюється забезпечене відповідальністю Користувача згода суб'єкта відповідних персональних даних.

5.3. Обробка Виконавцем персональних даних Замовника здійснюється в цілях функціонування Сервера і сама по собі їх обробка Сервером не може спричинити будь-яких негативних наслідків для Користувача. При цьому Сервер не несе відповідальності за використання персональних даних Замовників іншими особами. Замовник несе самостійну відповідальність за коректність вибору, де стосується, індивідуальних налаштувань приватності/публічності розміщеної інформації при використанні в рамках Сервісів облікового запису Користувача для Сервісу зберігання документів (зображень). Дане положення стосується в рівній мірі як захисту персональних даних, так і захисту комерційної таємниці або іншої конфіденційної інформації.

5.4. В силу даної Угоди, вказуючи свої персональні дані на Сервері, Замовник безумовно погоджується:                                  

       - з наданням персональних даних необмеженому колу осіб за допомогою Сервера;                                            

       - з обробкою персональних даних Виконавцем;                                                                                                                  

       - з використанням персональних даних в рейтингу;                                                                                                            

       - з іншими діями Виконавця щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Сервера.

       Розміщуючи на Сервері свої персональні дані, Замовник підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцеві для обробки. Якщо Замовник не згоден з вищевказаними умовами, то він не повинен реєструватися на Сервері або повинен негайно припинити користування Сервером.

    

     6. Інтелектуальна власність.

6.1. Дизайн та програмний код Сервера, інформаційне, графічне, аудіо, відео, фото та інше наповнення Сервера, є інтелектуальною власністю Виконавця, і охороняються відповідно до чинного законодавства України. Користувач не має права відтворювати, копіювати, модифікувати, розсилати, передавати або поширювати іншим способом розміщені матеріали. Користувач зобов'язується не використовувати, без спеціального дозволу Виконавця, Сервер або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сервера (Сервісів).

6.2. Незалежно від використовуваних каналів комунікації з іншими Користувачами або «ТІС-ТІР», Користувач зобов'язується дотримуватися загальноприйнятих норм ввічливості. Дії або бездіяльність Користувача, що призвели до порушення прав Сервера або спрямовані на порушення прав Сервера, на об'єкти інтелектуальної власності, спричиняє за собою для Користувача кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність відповідно до законодавства України. У разі порушення Користувачем положень Угоди, Сервер вправі негайно здійснити дії з блокування облікових даних і видаленню Кабінету і Профілю Користувача з Бази даних.

6.3. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи або зображення на Сервер, Користувач гарантує, що має право використовувати документ або зображення для тих цілей, для яких воно завантажується на Сервер, не порушуючи прав третіх осіб, в т.ч. що закріплені будь-якими договірними зобов'язаннями Користувача, а також завантаження документа або зображення в публічний доступ не порушує публічно-правових інтересів.

6.4. Користувач зобов'язується не здійснювати недобросовісних дій, спрямованих проти інших користувачів або «ТІС-ТІР», повідомляти за допомогою використання Сервера або Сервісів будь-якої інформації із зазначенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-яке інше повідомлення інформації , що може ввести в оману щодо істинної особистості Користувача, Фірми, відносин представництва між Користувачем і Фірмою.

6.5. Виконавець має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Сервера з тимчасовим призупиненням роботи Сервера по можливості в нічний час і максимально скорочуючи час непрацездатності Сервера, повідомляючи про це Користувача, якщо технічно це представляється можливим.

6.6. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Виконавцем, або дій (бездіяльності) третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Сервера, можливе припинення роботи Сервера без попереднього повідомлення Користувача.

    

     7. Порядок врегулювання суперечок.

7.1. У разі виникнення суперечок між Користувачем та Виконавцем з питань, пов'язаних з трактуванням і виконанням правил викладених в даній Угоді, Сторони вживуть усіх заходів для вирішення їх шляхом переговорів між собою. Претензійний порядок врегулювання суперечок обов'язковий, за винятком випадків, встановлених в даній Угоді. Претензії Користувачів по Послугах, що надаються, приймаються і розглядаються Виконавцем тільки письмово та в порядку, передбаченому даною Угодою та чинним законодавства України.

7.2. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Користувача в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет та Сервером зокрема, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації в якості експертів. У разі встановлення вини Користувача, останній зобов'язаний відшкодувати витрати на проведення експертизи.

 

     8. Набуття Угоди чинності і інші положення.

8.1. Угода набуває чинності з моменту здійснення Замовником реєстрації на Сервері шляхом заповнення реєстраційної форми та погодження з умовами даної Угоди при натисканні кнопки «Зареєструватися», яка розміщена на сторінці Сервера з реєстраційною формою. Безумовним прийняттям всіх умов надання Послуг на оплатній основі також вважається здійснення Замовником платежу в рахунок оплати такої Послуги.

8.2. Відправлення кореспонденції, пов'язаної з виконанням даної Угоди, може здійснюватися засобами факсимільного і електронного зв'язку. Дана кореспонденція, передана за допомогою факсимільного або електронного зв'язку з печатками та підписами уповноважених осіб, до обміну Сторонами оригіналів, має таку ж юридичну силу, як і оригінали, і яка при необхідності буде доказами в суді.

8.3. Щоб уникнути різночитання, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси і розділи Сервера, в тому числі, на розміщення заявок по вантажах, які пропонуються до перевезення, про наявність вільного вантажного транспорту, розміщення відгуків в Сервісах: «Рейтинг надійності компаній», Форум , Реклама.

8.4. Зважаючи на те, що Виконавець надає будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність, послуги за допомогою використання Сервера, а користувач мережі Інтернет після реєстрації на Сервері стає Користувачем Сервера та Послуг, що надаються Виконавцем, Сторони погоджуються з безумовним і беззастережним прийняттям умов даної угоди і зобов'язуються неухильно їх дотримуватися.

8.5. Дана Угода укладається між адміністрацією (власником) Транспортно-інформаційного сервера «ТІС-ТІР Україна», що іменується Виконавець, в особі Директора, що діє на підставі Статуту, та будь-якою іншою (юридичною або фізичною) особою, що набирає після завершення процедури реєстрації на Сервері статус Користувача сайту http://tis-tir.com/. Угода укладається на невизначений термін і діє до моменту видалення облікових даних Користувача.

USER AGREEMENT

Online consultation
close
* required fields