Тут може бути Ваша реклама!

Заповнення подорожнього листа типової форми N 1 (міжнародна)

Згідно з Наказом Мінтрансу України від 29.12.95 р №488 / 346 були затверджені наступні три типові форми подорожніх листів:

     - Типова форма №1 (міжнародна) - дані шляхові листи використовуються для міжнародних перевезень вантажів;

     - Типова форма №2 - призначена для вантажоперевезень по Україні;

     - Типова форма №3 - призначена для службових легкових автомобілів.

5 липня 2011 року Закон України №3565 «Про внесення змін до законодавчих актів щодо усунення надмірного держрегулювання у сфері автомобільних перевезень» зняв з водіїв обов'язок пред'являти працівникам ДАІ заповнені форми подорожніх листів. Також Мінінфраструктури України наказом від 05.12.2013 року № 983 внесло зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.1997 р № 363. Змінами, зокрема, виключено положення про дорожні листи вантажного автомобіля. Однак це не привело до повного скасування даного документа, оскільки в них враховується витрата палива, ставиться відмітка про проходження медогляду і т.д. Тому транспортні компанії як і раніше строго стежать за правильним заповненням подорожніх листів.

Заповнення подорожнього листа типової форми N 1 (мiжнародна) проводиться вiдповiдальними особами перевiзника у такiй послідовності:

1.Перед видачею водiю подорожнього листа:

- на лицьовій стороні у лiвому верхньому кутi ставиться штамп перевiзника, пiд назвою документа записується дату його видачi (число/мiсяць/рiк),  яка повинна вiдповiдати датi реєстрацiї подорожнього листа у реєстраційному журналi, цей же номер та дата  записується на "Контрольному листi до подорожнього листа";

- пiд штампом перевiзника записуються строк вiдрядження, номер та дата наказу чи розпорядження;

- у відповідні рядки (графи) адресної частини вносяться вiдомостi про одного або двох водiїв, якi призначенi для виконання завдання, номери посвiдчень кожного з водiїв, марку автомобiля (тягача), номер колони, до якої належать автомобiль i водiй (якщо такий структурний пiдроздiл є), гаражний номер автомобiля, його державний номер та зазначаються реквізити напiвпричепа (причепа).

На пiдставi заявки замовника автотранспорту вiдповiдальна особа записує:

- у рядку "Маршрут руху" - головнi пункти (мiста), через якi пролягає маршрут вiд пункту вiдправлення до пункту призначення автомобiля;

- у рядку "Пункти вiдпочинку" - пункти зупинки для вiдпочинку водіїв у прямому i зворотньому напрямках при виконаннi завдання;

- у роздiлi "Завдання водiю" у вiдповiдних графах записує найменування замовника, на адресу якого повинен прибути автомобiль для виконання завдання, пункти навантаження та розвантаження автомобіля,  вiдстань мiж пунктами навантаження та розвантаження, що визначається на пiдставi таблиць вiдстаней, затверджених в установленому порядку, найменування вантажу та його масу (брутто) в тоннах або кiлькiсть у штуках, що пiдлягає перевезенню.

Право змiни завдання, вказаного у роздiлi "Завдання водiю", має тільки перевiзник. У виняткових випадках замовник автотранспорту може за погодженням з перевiзником змiнити завдання за допомогою вiдповiдного запису у рядку "Запiзнення, простої на лiнiї, заїзди в гараж та iншi вiдмiтки".

2.Заповнення подорожнього листа пiсля видачi його водiю проводиться у такiй послiдовностi:

- у роздiлi "Паливо" (зворотня сторона) вiдповiдальна особа визначає необхiдну кiлькiсть палива та мастила для виконання перевезення i цi данi  заносить у вiдповiднi графи (дизельне, бензин, мастила) рядка "залишок при виїздi" та стверджує їх власним пiдписом;

- у рядку "Запізнення, простої на лінії, заїзди в гараж та iншi вiдмiтки" лiкар або iнший медичний працiвник, який здiйснює передрейсовий  медичний огляд своїм пiдписом засвiдчує стан здоров'я водія i можливiсть допуску його до управлiння автомобiлем;

- у рядку "Показання спiдометра при виїздi з гаражу" (лицьова сторона) вiдповiдальна особа записує фактичне показання спiдометра автомобiля (км) на момент його виїзду, в рядку "виїзд з гаражу" у графах "дата" та "час" проставляє фактичнi число, мiсяць, години, хвилини виїзду автомобiля з гаражу, у рядку "Автомобiль технiчно справний, виїзд дозволяю" власним пiдписом засвiдчує передачу автомобiля водiю у технiчно справному станi i дозвiл на виїзд з гаражу;

- у рядку "Автомобiль в технiчно справному станi прийняв" водiй автомобiля  ставить власний пiдпис, яким стверджує достовiрнiсть цих записiв.

3. Заповнення подорожнього листа на маршруті руху у міжнародному сполученні здiйснюють:

- водiй  -  на пiдставi товарно-транспортних накладних у вiдповiдних рядках (графах) роздiлу "Виконання завдання" записує найменування вантажовiдправника, адресу (мiсто) вiдправлення вантажу, адресу (мiсто)  призначення вантажу, номери та дати оформлення товарно-транспортних накладних, найменування вантажу, що перевозиться, вiдповiдно його кiлькiсть всього i в т.ч. по iноземнiй територiї. Пiсля виконання перевезень стверджує цi записи власним пiдписом;

- митнi органи, контрольно-диспетчерські пункти, в компетенцiю яких входять   функції контролю автотранспортних засобiв на маршрутi, вiдповiдно до чинного законодавства, відмічають проходження автомобiлем контрольно-диспетчерських пунктiв i факт проведення контролю в цих пунктах, що стверджується штампом встановленої форми та записом на лицьовiй та зворотнiй сторонах контрольного листа - дати (число, мiсяць, рiк) та часу (години, хвилини), коли це здiйснювалося.

4.При поверненні автомобіля в гараж, після виконання завдання  і передачi вiдповiдальнiй особi перевiзника подорожнього листа i товарно-транспортних  накладних, подальше заповнення подорожнього листа проводиться в такому порядку:

У розділі "Виконання завдання водієм" подорожнього листа  відповідальна особа на пiдставi зданих товарно-транспортних накладних:

- перевiряє правильнiсть заповнення з 1 по 5 графи;

- у графах 6 і 7 "Вантаж, клас i шифр" вказує вiдповiдно клас та шифр вантажу;

- у графах 8 i 9 "Перевезено тонн всього, в т. ч. по iноземнiй територiї" - записує вiдповiдно кiлькiсть перевезеного вантажу (тонн брутто) i в т. ч. по iноземнiй територiї;

- у графах 10 i 11 "Пробiг (км) з вантажем всього, в т. ч. по iноземнiй територiї" - на пiдставi таблицi вiдстаней та даних контрольного листа, визначає  вiдповiдно пробiг з вантажем всього i в т. ч. по iноземнiй територiї;

- у  графах 12 і 13 "Пробіг (км) без вантажу всього, в т. ч. по iноземнiй  територiї" - визначає вiдповiдно порожнiй пробiг всього і в т. ч. по iноземнiй територiї;

- у графах 14 i 15 "Виконано ткм всього і в т. ч. по iноземнiй територiї" - проводить розрахунки виконаного  вантажообігу шляхом обробки даних, занесених у графи 8 i 10 та 9 i 11 по кожному рядку.

Достовiрнiсть даних, що зазначенi в графах 1 - 15 роздiлу  "Виконання завдання водiєм", стверджує власним пiдписом у кiнцi роздiлу.

- у роздiлi "Час простою автотранспорту" на пiдставi товарно-транспортних  накладних заповнює вiдповiдно найменування вантажно-розвантажувальних операцiй, час їх виконання на територiї України (на iноземнiй  територiї) в прямому i зворотньому напрямках, достовiрнiсть даних цього роздiлу стверджує власним пiдписом;

- на пiдставi даних роздiлiв "Виконання завдання  водiєм" i "Час простою автотранспорту" виконує розрахунки обсягiв транспортної роботи i  вносить їх у результативну таблицю вiдповiдно до дiючої методики розрахункiв;

- у роздiлi "Паливо" вiдповiдальна особа на пiдставi зданих водiєм вiдповiдних первинних документiв (квитанцiй, чекiв i т. п.), заповнює вiдомостi про одержання та витрати палива і мастил, а саме  - "одержано" (в iнших державах), "залишок при поверненнi", "витрати по факту", що дорiвнюють рiзницi мiж даними про отримане паливо i його залишком, "витрати по нормi", що дорiвнюють нормi  витрат палива, помноженої на загальний пробiг автомобiля, "економiя (+) чи перевитрати (-)", що дорiвнюють рiзницi  мiж фактичними витратами палива та розрахунками за нормою;

- роздiл "Розрахунок заробiтної плати" заповнює вiдповiдальна особа на пiдставi даних про виконану транспортну роботу та стверджує їх власним пiдписом у кiнцi роздiлу.

Достовiрнiсть розрахункiв по обробцi подорожнього листа пiсля його перевiрки стверджує власним пiдписом бухгалтер.

 

Заповнення міжнародного подорожнього листа

Онлайн Консультація
close
* поля для обов’язкового заповнення