Тут може бути Ваша реклама!

Порядок заповнення Товарно-транспортної накладної типової форми № 1-ТН

Товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН

При перевезенні вантажів автомобільним транспортом обов'язковим є оформлення товарно-транспортної накладної (далі – ТТН) незалежно від умов оплати за роботу автомобіля, умов перевезення вантажів (як на комерційних засадах, так і для власних потреб), а також видів перевезень. Товарно-транспортна накладна додається до подорожнього листа. У міжнародному сполученні використовується товарно-транспортна накладна типової форми - СMR.

ТТН є основним первинним документом, на підставі якого відбувається списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника та оприбуткування їх у вантажоодержувача при перевезенні вантажів у межах України, а також для їх складського, оперативного та бухгалтерського обліку.

ТТН оформляється вантажовідправником на кожну поїздку автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо.

Юридична або фізична особа, яка надає перевізнику вантаж для його відправлення у визначене договором місце (далі – Вантажовідправник) виписує ТТН у чотирьох примірниках. Перший примірник залишається у Вантажовідправника та є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ), другий примірник передається Вантажоодержувачу та є підставою для оприбуткування ТМЦ.

Третій та четвертий примірники водій завіряє у Вантажоодержувача (останній має поставити підпис і печатку) та повертає їх Перевізнику. Перевізник у свою чергу для виконання розрахунків із замовником автотранспорту (за найняті автомобілі) надсилає останньому третій примірник. Четвертий примірник залишається у перевізника та є підставою для обліку транспортної роботи і нарахування заробітної плати водію.

При перевезенні вантажів нетоварного характеру, щодо яких не ведеться складський облік, але провадиться облік шляхом вимірювання, зважування тощо, Вантажовідправник виписує три примірники ТТН:

• перший примірник залишається у Вантажовідправника;

• другий та третій примірники передаються Перевізнику, який у свою чергу надсилає другий примірник замовнику автотранспорту, третій додає до подорожнього листа.

Перший примірник використовується для обліку виконаних перевезень у Вантажовідправника, другий – для здійснення розрахунків за використаний у перевезеннях автотранспорт, третій – для обліку транспортної роботи і нарахування заробітної плати водію.

Порядок заповнення товарно-транспортної накладної типової форми № 1-ТН

Товарно-транспортна накладна форми № 1-ТН заповнюється у п'ять етапів такими особами:

1. Вантажовідправником до прибуття для завантаження автомобіля.

2. Вантажовідправником після прибуття автомобіля та завантаження товарно-матеріальних цінностей.

3. На шляху доставлення вантажу заповнюється відповідальною особою Перевізника.

4. Вантажоодержувачем після прибуття вантажу.

5. Перевізником після розвантаження

Розглянемо кожний етап по черзі.

1.Порядок заповнення ТТН Вантажовідправником до прибуття автомобіля

Після укладення договору на перевезення вантажу (або заявки замовника) Вантажовідправник до того часу, коли автомобіль прибуде для завантаження, заповнює ТТН у декількох примірниках із застосуванням копіювального паперу. Для кожної партії вантажу оформляється окрема ТТН.

Дата оформлення ТТН зазначається під назвою бланка «Товарно-транспортна накладна».

У рядку «Замовник (платник)» указується назва підприємства – Замовника автотранспорту.

У рядку «Вантажовідправник» зазначається назва підприємства, що виконує відвантаження.

У рядку «Вантажоодержувач» – назва підприємства – одержувача перевезеного вантажу.

У рядку «Пункт завантаження» вказується адреса, звідки потрібно забрати вантаж.

У рядку «Пункт розвантаження» – адреса, за якою слід відвезти вантаж (пункт призначення).

Розділ «Відомості про вантаж» заповнюється таким чином:

• у графі 1 зазначається порядковий номер або код вантажу;

• у графі 2 – номер вантажу за прейскурантом;

• у графі 3 – назва товару, що перевозиться, якщо перевезення здійснюються в контейнерах, проставляється номер контейнера;

• у графі 4 – одиниця виміру товару;

• у графі 5 – кількість вантажу, що перевозиться;

• у графі 6 – ціна одиниці товару;

• у графі 7 – загальна вартість цього виду товару по цьому рядку.

Згідно з пп. 11.8 Правил № 363, лише в тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній неможливо перелічити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Вантажовідправник додає документ довільної форми з обов'язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1 – 10 товарно-транспортної накладної). У цих випадках у товарно-транспортній накладній відзначається, що до неї додається, як товарний розділ, документ, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною та не може використовуватися для розрахунків із Замовником. На практиці таким документом звичайно є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей типової форми № М-20, хоча вона й не дублює повністю графи 1 – 10 товарно-транспортної накладної типової форми № 1-ТН, але містить достатню інформацію про вантаж.

Якщо до ТТН додано спеціалізовані форми товарних накладних, до вільних граф 1, 2, 4 – 7 заносяться реквізити таких накладних.

У рядку «Усього відпущено на суму» зазначається загальна вартість відвантаженого товару.

У рядку «Відпуск дозволив» особа, відповідальна за відвантаження та правильність заповнення бланка ТТН, ставить свою посаду і підпис.

2.Порядок заповнення ТТН після завантаження автомобіля

У рядку «Автомобіль» зазначаються марка автомобіля та його державний номер, а також номер подорожнього листа, до якого виписується ТТН.

У рядку «Автопідприємство» вказується назва підприємства, що здійснює перевезення вантажу.

У рядку «Водій» – прізвище, ім'я та по батькові водія.

У рядках «Причіп» – державні та гаражні номери причепів, що використовуються.

Розділ «Відомості про вантаж» заповнюється таким чином:

• у графі 8 зазначаються реквізити документів, які водій одержує та передає Вантажоодержувачу разом із вантажем (товарні, залізничні накладні, сертифікати, посвідчення, свідоцтва тощо);

• у графі 9 – скорочено вказується вид тари, в якій перевозиться товар. У разі якщо товар не упаковано, ставиться «н/у»;

• у графі 10 – кількість зайнятих місць щодо кожного з наведених у графі 1 найменуваннь вантажу та кожного виду упаковки. При перевезенні вантажу пакетами на піддонах зазначається кількість пакетів, при перевезенні вантажу навалом, насипом або наливанням вноситься відповідний запис і кількість місць не вказується;

• у графі 11 – спосіб визначення маси вантажу.

У рядку «Зазначений вантаж...» ставиться відбиток пломби, якою провадиться пломбування вантажу.

У рядку «Кількість місць» указується загальна кількість зайнятих вантажем місць.

У рядку «Маса брутто, т» прописом зазначається кількість вантажу в тоннах з точністю до 0,01, у нижченаведеному рядку – посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис і штамп особи, відповідальної за відвантаження товару.

У рядку «Прийняв водій-експедитор» – прізвище, ім'я та по батькові, а також підпис водія, яким він підтверджує:

• зразок відбитку пломби;

• кількість місць;

• масу вантажу;

• номери контейнерів, прийнятих до перевезення.

У разі приймання вантажу довіреною особою Вантажоодержувача у рядку «Вантаж отримав» зазначаються посада, прізвище, ім'я та по батькові, а також підпис цієї особи.

У рядку «За довіреністю» проставляються номер і дата оформлення довіреності, рядком нижче вказується, ким видано довіреність.

У розділі «Вантажно-розвантажувальні операції» рядок «Навантаження» графи заповнюються таким чином:

• у графі 15 зазначається назва організації, що виконує навантаження;

• у графі 16 – спосіб навантаження;

• у графі 17 – код даних робіт;

• у графі 18 – час прибуття автомобіля для завантаження;

• у графі 19 – час від'їзду завантаженого автомобіля;

• у графі 20 – час простою автомобіля під навантаженням.

Час прибуття автомобіля для завантаження встановлюється на момент, коли водій надав подорожній лист у пункті завантаження, а час прибуття автомобіля для розвантаження – з моменту пред'явлення водієм товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження.

Завантаження та розвантаження вважаються закінченими після вручення водію належним чином оформлених товарно-транспортних накладних на завантажений або вивантажений вантаж.

Часом від'їзду вважається час отримання водієм усіх необхідних для перевезення вантажу документів (від Вантажовідправника).

Якщо для однієї їздки автомобіля виписується кілька ТТН, то в першій із них проставляється час прибуття, в останній – час від'їзду, у проміжних ТН відповідні графи прокреслюються.

Якщо за однією ТТН (але з талонами замовника) провадиться кілька їздок, до графи 18 заноситься час прибуття за першою їздкою, до графи 19 – час від'їзду після оформлення ТТН Вантажовідправником. У графі 20 зазначається загальний час простою під завантаженням;

• у графі 22 – назва додаткових операцій (перерахунок, зважування, аналіз тощо), що виконуються при навантаженні;

• у графі 21 – кількість часу, витраченого на додаткові операції;

• у графі 23 відповідальна за навантаження особа ставить свій підпис.

До рядка «Транспортні послуги» заносяться всі транспортні послуги (пакування, скріплення вантажу, покриття брезентом тощо), виконані водієм.

3.Порядок заповнення ТТН на шляху доставлення вантажу

ТТН на шляху доставлення вантажу не заповнюється, до неї можуть вноситися лише коригувальні записи у двох випадках:

• при зміні адреси призначення;

• при зміні автомобіля.

У випадку зміни адреси призначення відповідні записи вносять до рядка «Переадресування». Записи в рядках «Вантажоодержувач» і «Пункт розвантаження» закреслюються так, щоб їх можна було прочитати. Усі зміни підтверджуються підписами відповідальної за зміни особи.

Якщо ж необхідно перевантажувати товар з однієї машини на іншу (через поломку, зміну завдання тощо), складається акт, на підставі якого в рядку «Позначки про складені акти» проставляються його реквізити і стисло описується зміст акта. Відповідно до цього вносяться зміни до рядків «Автопідприємство», «Водій» та «Автомобіль» (шляхом закреслення старих записів так, щоб їх можна було прочитати, і написання нових). Усі зміни завіряються підписами відповідальної особи.

4.Порядок заповнення ТТН Вантажоодержувачем

Після прибуття автомобіля в зазначене для розвантаження місце, відповідальна особа Вантажоодержувача під копіювальний папір заповнює розділ «Вантажно-розвантажувальні операції» так само, як це робив Вантажовідправник (див. вище). Ці записи здійснюються по рядку «Розвантаження».

У рядку «Зазначений вантаж...» ставиться відбиток пломби, якою провадилось пломбування вантажу.

У рядку «Кількість місць» – загальна кількість зайнятих вантажем місць.

У рядку «Маса брутто, т» прописом зазначається кількість вантажу в тоннах, у нижченаведеному рядку – посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис і штамп особи, відповідальної за розвантаження товару.

У рядку «Здав водій-експедитор» – прізвище, ім'я та по батькові, а також підпис водія. Цим підписом водій підтверджує:

• зразок відбитку пломби;

• кількість місць;

• масу вантажу;

• номери відвантажених контейнерів;

• здавання вантажу.

У рядку «Прийняв» відповідальна особа записує свою посаду, прізвище, ім'я та по батькові, штамп і підпис, яким засвідчує отримання вантажу.

Третій та четвертий примірники ТТН з усіма підписами, печаткою і штампами передаються Перевізнику.

5.Порядок заповнення ТТН Перевізником

Відповідальна особа Перевізника (диспетчер) робить такі записи:

• у рядку «Код замовника» проставляє код;

• у рядку «Маршрут №» – номер маршруту;

• у рядку «Гаражні номери причепів» – номери;

• у рядку «Вид перевезень» – найменування видів перевезень (за відрядним тарифом, за покілометровим тарифом, централізовані перевезення тощо).

У розділі «Відомості про вантаж» зазначає:

• у графі 12 – код вантажу;

• у графі 13 – клас вантажу;

• у графі 14 – масу вантажу по кожному рядку і загальний тоннаж.

Якщо вантаж перевозився кількома їздками, то в рядку «Кількість їздок, заїздів» зазначається їх загальна кількість.

У розділі «Інші відомості»:

• до граф 24 – 28 заносяться відстані, які здолав автомобіль під час перевезень. Дані беруться з таблиці відстаней;

• до графи 29 – код експедиції вантажу;

• до графи 30 – вартість транспортних послуг, яку необхідно сплатити Замовнику автотранспорту;

• до графи 31 – сума заробітної плати, яку має бути нараховано водію;

• у графі 32 – поправочний коефіцієнт до заробітної плати водія;

• у графі 33 – поправочний коефіцієнт (основний тариф) Замовника автотранспорту.

У розділах «Розрахунки вартості» і «Таксування» відповідальна особа розраховує вартість транспортних робіт і послуг, заробітну плату водію та підтверджує розрахунки власним підписом.

З 14 січня 2014 року затверджено нову товарно-транспортну накладну (форма N 1-ТН)

Мінінфраструктури України наказом від 05.12.2013 р № 983 внесло зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.1997 р № 363.

Так, змінами, зокрема, виключено положення про дорожні листи вантажного автомобіля.

Мінінфраструктури спільно з Мінекономрозвитку України наказом від 10.12.2013 р № 1005/1454 визнали такими, що втратили чинність типові форми первинного обліку роботи вантажного автомобіля.

Також встановлено, що основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна.

Зауважте, що Мінінфраструктури розробило свою форму ТТН, яка приведена в додатку 7 до цих Правил.

Нова форма ТТН більш спрощена і в ній не передбачено розрахунок вартості перевезення. Істотних змін у заповненні ТТН не відбулося, більшість реквізитів цього документа залишилися незмінними. При цьому змінами встановлено, що рахунки за виконані перевезення повинні виписуватися на підставі належним чином оформлених ТТН.

Порядок заповнення Товарно-транспортної накладної типової форми № 1-ТН

Онлайн Консультація
close
* поля для обов’язкового заповнення