Hier kann Ihre Werbung sein!

Книжка МДП (ТІР карнет - TIR carnet або книжка МДП - це один і той самий документ) - міжнародний документ митного транзиту, який видається національною асоціацією, що надає гарантію, уповноваженою митними органами, та за яким перевозяться вантажі з митними печатками та пломбами, в автотранспортних засобах та контейнерах, відповідно до вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Представляє з себе книжку з відривними листами, що відриваються при проходженні вантажем чергової митниці. Може складатися з 4, 6, 14 максимум з 20 відривних сторінок, що дозволяє здійснювати перевезення максимум через 10 країн (включаючи країни відправлення та призначення).

                 

 

                   ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державної митної
                                      служби України
                                      05.03.2004 N 172
                                      ( z0361-04 )
 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 березня 2004 р.
                                      за N 364/8963
 
 

                                    ПРАВИЛА
                      заповнення книжки МДП
 

 

     Ці Правила  заповнення  граф  (рубрик)  книжки МДП визначають
порядок заповнення книжки  МДП  на  митній  території  України  на
товари, що перевозяться між митницями з дотриманням умов виконання
МДП.

     1. Перша    (титульна)   сторінка   обкладинки   книжки   МДП
заповнюється таким чином:

     рубрики (далі  -  графи)  1-5 - гарантійним об'єднанням,  яке
видає книжку МДП.

     Виправлення можуть   бути  внесені  до  цих  граф  цим  самим
гарантійним об'єднанням і  повинні  бути завірені його спеціальною
печаткою;

     графи 6-12 - держателем книжки МДП.

     Виправлення та  зміни  до цих граф,  крім графи 8,  уносяться
тільки посадовою особою митного органу,  завіряються її підписом і
відбитком  ОНП.  Виправлення  та  зміни  до  графи  8  уносяться в
порядку, визначеному в пункті 4.6.3 Порядку ( z0361-04 ).

     У графі  1  "Дійсна  для  прийняття  вантажів  митницею місця
відправлення  до  (включно)..."  зазначається дата, до якої книжка
МДП  може  бути пред'явлена митниці відправлення (строк дії книжки
МДП).

     У графі   2   "Видана   (ким)"   зазначається    найменування
гарантійного об'єднання, яке видало книжку МДП.

     У графі  3  "Власник"  зазначаються  найменування  та   повна
поштова адреса держателя книжки МДП.

     Якщо держатель книжки МДП  є  суб'єктом  зовнішньоекономічної
діяльності  -  резидентом,  то  в  графі  зазначається його код за
Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі
-  ЄДРПОУ),  створеним  відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 22.01.96 N 118 ( 118-96-п ),  або ідентифікаційний код
за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків.

     Перевезення на  умовах  МДП може здійснювати тільки держатель
книжки МДП, зазначений у графі 3.

     У графі  4 "Підпис представника гарантійного об'єднання,  яке
видало документ, і печатка цього об'єднання" проставляється підпис
посадової  особи  гарантійного  об'єднання,  який   повинен   бути
завірений спеціальною печаткою цього об'єднання.

     У графі  5   "Підпис   секретаря   міжнародної   організації"
проставляється підпис секретаря МСАТ.

     У графі  6 "Країна(и) відправлення" зазначається країна(и), з
якої(их) починається МДП.

     У графі  7 "Країна(и) призначення" зазначається країна(и),  у
якій(их) завершується МДП або операція МДП.

     У графі   8   "Реєстраційний(і)    номер(и)    дорожнього(их)
транспортного(их)          засобу(ів)"         зазначається(ються)
реєстраційний(ні) номер(и) транспортного(их)  засобу(ів),  яким(и)
перевозяться товари.

     У графі  9   "Свідоцтво(а)   про   допущення   дорожнього(іх)
транспортного(их)  засобу(ів) (номер і  дата)" зазначається(ються)
номер(и)     свідоцтва(-)     про     допущення     дорожнього(іх)
транспортного(их)  засобу(ів)  і  (або)  причепа(ів) до перевезень
вантажів під митними печатками й пломбами та строк його(їх) дії.

     Графа 10    "Розпізнавальний(і)    номер(и)   контейнера(ів)"
заповнюється,   якщо   товари   перевозяться   в   контейнері(ах).
Зазначається(ються) розпізнавальний(і)  номер(и)  контейнера(ів).

     У графі  11 "Інші зауваження" зазначаються всі відомості, які
гарантійне   об'єднання  вважає  за  потрібне  повідомити  митному
органові  при видачі  книжки МДП, або відомості, унесені до неї на
вимогу митного органу.

     У графі  12 "Підпис власника  книжки"  проставляється  підпис
держателя книжки МДП.

     У правому верхньому кутку 4-ї сторінки  обкладинки  розміщено
відривний  купон з номером книжки МДП,  який при вилученні  книжки
МДП митним органом  повертається  її  держателю  з  відміткою  про
причини  вилучення.  Відмітка  робиться  посадовою  особою митного
органу,  яка  здійснила  вилучення  книжки  МДП,  і завіряється її
підписом і відбитком ОНП.

     Вилучення книжки МДП здійснюється у випадках,  передбачених у
пунктах 4.6.2 і 13 Порядку ( z0361-04 ).

     Вилучені книжки  МДП  направляються  митницями  безпосередньо
гарантійному об'єднанню.
 

     2. Невідривний листок N 1/N 2 заповнюється таким чином:

     графи 1, 3 - МСАТ типографським способом;

     графа 4 - держателем книжки МДП;

     графи 2,  5-12  -  декларантом  (власником  або   володільцем
товару) чи уповноваженою особою.

     Графи 2,  5-12 також можуть заповнюватися  держателем  книжки
МДП.

     Виправлення та зміни вносяться до книжки МДП тільки посадовою
особою митного органу, завіряються її підписом і відбитком ОНП, за
винятком графи 7, зміни до якої вносяться в порядку, визначеному в
пункті 4.6.3 Порядку ( z0361-04 ).

     У графі 1  "Книжка  МДП  N:"  друкується  номер  книжки  МДП,
зазначений на першій (титульній) сторінці її обкладинки.

     У графі 2 "Митниця(і) місця відправлення" зазначається(ються)
назва(и) митниці(ь) відправлення.

     У графі  3  "Видана"  друкується   найменування   міжнародної
установи,  яка  видала  книжку  МДП,  -  "Union Internationale des
Transports Routiers" (IRU).

     У графі  без  номера "Для офіційного користування" наводяться
всі  відомості,  які  митниця  відправлення  вважає  за  необхідне
повідомити при відправленні товарів.

     До графи 4 "Власник книжки  (найменування,  адреса,  країна)"
переносяться  відомості,  зазначені  в  графі 3 першої (титульної)
сторінки обкладинки книжки МДП.

     У графі  4  усіх  відривних листків книжки МДП проставляється
штамп держателя книжки МДП, що містить назву держателя книжки МДП,
його  адресу,  телефони,  код  за  ЄДРПОУ  (для  фізичних  осіб  -
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - ідентифікаційний код),
код   країни,  у  якій  зареєстровано  держателя  книжки  МДП,  та
реєстраційний  номер   держателя   книжки   МДП   у   гарантійному
об'єднанні.

     У графі  5  "Країна/країни  відправлення" зазначається(ються)
країна(и), з якої(их) починається МДП.

     У графі  6  "Країна/країни  призначення"  зазначається(ються)
країна(и), у якій(их) завершується МДП.

     До графи   7   "Реєстраційний(і)   номер(и)    дорожнього(іх)
транспортного(их) засобу(ів)" переносяться відомості,  зазначені в
графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП.

     У графі    8   "Документи,   що   додаються   до   маніфесту"
перелічуються  документи  (міжнародні  товаротранспортні  накладні
(CMR),   рахунки-фактури   (invoice),  сертифікати,  специфікації,
фотокартки тощо),  що містять детальний опис товарів і копії  яких
долучаються (прикріплюються до кожного листка) до книжки МДП.

     У графі 9 "а) Вантажне(і)  відділення  або  контейнер(и).  б)
Розпізнавальні  знаки  та  номери  вантажних  місць або предметів"
зазначаються розпізнавальні знаки й  номери  вантажних  місць  або
номери  вантажних  відділень чи контейнерів;  маркування вантажних
місць окремо  за  кожним  вантажним  відділенням  чи  контейнером;
розпізнавальні знаки й номери вантажних місць.

     У графі 10 "Число й рід вантажних місць або  предметів;  опис
вантажів"  зазначаються  кількість вантажних місць,  вид упаковки,
стислий  опис  товарів  за  кожним   вантажним   відділенням   або
контейнером.

     У графі 11 "Вага брутто в кг"  зазначається  вага  брутто  (з
упаковкою)   товарів   за   кожним   вантажним   відділенням   або
контейнером.

     Якщо книжку  МДП  видано  на  зчеп  транспортних  засобів або
декілька контейнерів,  то в графах 9-11 зазначається окремо  вміст
кожного транспортного засобу або контейнера.

     Якщо маршрут  перевезення  пролягає  через  декілька  митниць
відправлення  чи  митниць  призначення,  то  відомості  про товари
зазначаються окремо щодо кожної митниці.

     У графі 12  "Загальне  число  вантажних  місць,  записаних  у
маніфесті.   Місце   призначення.   Число"  зазначається  загальна
кількість вантажних місць, що перевозяться транспортним засобом та
заявлені  у  вантажному  маніфесті  книжки  МДП.  Окремо  в  лівих
підрозділах  1,  2,  3  графи  12   зазначаються   назви   митниць
призначення,  а  в  правих  -  кількість вантажних місць за кожною
митницею призначення.

     У рядках  під  графами  13,  14,  15  держателем  книжки  МДП
вчиняється  запис  "Я  заявляю,  що  відомості,  наведені  вище  в
рубриках 1-12,  точні та повні.  Місце й дата. Підпис власника або
його  представника"  із зазначенням місця,  дати заповнення книжки
МДП, який завіряється підписом цього держателя.

     Інші графи невідривного листка N 1/N 2 не заповнюються.
 

     3. Графи  1-15  відривних листків N 1 заповнюються в порядку,
передбаченому  для  заповнення  невідривного  листка  N   1/N   2.
Відомості,  заявлені в цих графах, повинні відповідати відомостям,
зазначеним у невідривному листку N 1/N 2.

     Держатель книжки   МДП   заповнює   всі   листки,  що  будуть
використані при МДП.

     Графи з  16  до 23 відривних листків N 1 і N 2 та невідривний
корінець N 1 заповнюються  митницями  відправлення  та  проміжними
митницями   при   ввезенні   товару   до  країн  транзиту  (країни
призначення).

     У графі 16 "Накладені пломби або розпізнавальні знаки (число,
ідентифікація)"  зазначаються  відомості   про   накладене   митне
забезпечення за кожним вантажним відділенням або контейнером.

     У графі 17  "Митниця  місця  відправлення.  Підпис  посадової
особи  митниці  та  штамп  митниці  з датою" проставляються підпис
посадової особи митного органу й відбиток її ОНП.

     Графи 16,  17  усіх листків книжки МДП заповнюються посадовою
особою митного органу (митниці відправлення).

     У графі  18  "Свідоцтво  про  прийняття  вантажу  до  митного
оформлення (митниця місця відправлення або  проміжна  митниця  при
в'їзді)"  зазначається  назва  митниці  відправлення або проміжної
митниці країни транзиту (країни призначення).

     У графі  19  "Накладені  печатки та пломби або розпізнавальні
знаки визнано непошкодженими" проставляється Х-подібна відмітка  в
разі  визнання  накладеного  митного  забезпечення  непошкодженим.

     Графа не заповнюється при оформленні відривного  листка  N  1
митницею відправлення.

     У графі 20 "Тривалість транзитного перевезення"  зазначається
дата  доставки  товару  в  наступну  митницю (проміжну митницю або
митницю призначення),  у якій він  повинен  бути  пред'явлений  до
митного контролю.

     У лівому  підрозділі   графи   21   "Зареєстровано   митницею
(якою)... за  N  ..."  зазначаються назва митного органу,  у якому
зареєстровано операцію МДП  у  Журналі  реєстрації,  і  його  код,
визначений    згідно  з наказом Держмитслужби України від 09.07.97
N 307 (  z0443-97  )  "Про  затвердження  Інструкції  про  порядок
заповнення   вантажної   митної   декларації",   зареєстрованим  у
Міністерстві  юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами й
доповненнями),   а   в   правому   підрозділі  -  номер,  за  яким
зареєстровано  операцію МДП. Цей номер складається з двох частин -
ХХХХХ/ХХ, де:

     перша частина - п'ятизначний порядковий номер книжки  МДП  за
Журналом реєстрації;

     друга частина - останні дві цифри поточного року.

     У графі 22 "Різне (установлений маршрут, митниця, де має бути
наданий  товар  тощо)" зазначається назва проміжної митниці, через
яку  товар  вивозиться  за межі митної території України або в яку
товар  повинен  бути  доставлений.  У  разі  потреби  зазначається
маршрут перевезення.

     У графі 23 "Підпис посадової особи митниці та штамп митниці з
датою" у митниці  відправлення  посадовою  особою  митного  органу
проставляються підпис і відбиток її штампа "Під митним контролем".

     У графі   "Для   офіційного   користування"   посадова  особа
проміжної митниці  при  в'їзді  на  митну  територію  України  або
митниці відправлення транспортних засобів чи контейнера проставляє
номер вантажної  митної  декларації  або  іншого  документа,  свій
підпис  і відбиток штампа "Під митним контролем",  що свідчить про
факт проведення митного оформлення.
 

     4. Невідривний  корінець  N  1  заповнюється посадовою особою
митного органу в проміжній митниці при в'їзді на  митну  територію
України   або  в  митниці  відправлення  транспортних  засобів  чи
контейнера в разі їх направлення в іншу митницю в межах  території
однієї договірної сторони під час здійснення операції МДП.

     У графі 1 "Прибуття встановлено митницею (якою)" зазначається
назва митниці відправлення.

     До   графи  2  "За  N  ..."  уносяться  відомості  з  другого
підрозділу графи 21 відривного листка N 1.

     У графі   3   "Накладені  пломби  або  розпізнавальні  знаки"
зазначаються відомості про накладене митне забезпечення.

     У графі  4  "Накладені  пломби  або   розпізнавальні   знаки"
проставляється   Х-подібна   відмітка   в   разі  визнання  раніше
накладеного митного забезпечення непошкодженим.

     У графі 5 "Різне (установлений маршрут,  митниця,  де повинен
бути  пред'явлений  вантаж  тощо)"  зазначається   назва   митниці
призначення. У разі потреби зазначається маршрут перевезення.

     У графі  6 "Підпис посадової особи митниці та штамп митниці з
датою" у митниці  відправлення  посадовою  особою  митного  органу
проставляються підпис і відбиток її штампа "Під митним контролем".
Відбиток штампа "Під митним контролем" засвідчується голографічною
етикеткою.  Порядок  використання   голографічної   етикетки   при
засвідченні   результатів  проведення  митного  контролю  під  час
здійснення операції МДП визначається окремим наказом Держмитслужби
України.
 

     5. Графи 1-23 відривного листка N 2  заповнюються  аналогічно
порядку  заповнення  граф  відривного  листка  N  1.  Графи  24-28
відривного листка N 2 заповнюються проміжною митницею  при  виїзді
або митницею призначення.

     У графі  24  "Свідоцтво про припинення операції МДП (проміжна
митниця  при  виїзді,  митниця  призначення)"  зазначається  назва
митниці, у якій здійснюється митне оформлення.

     У графі 25 "Накладені печатки та  пломби  або  розпізнавальні
знаки  визнано непошкодженими" проставляється Х-подібна відмітка в
разі   визнання   раніше    накладеного    митного    забезпечення
непошкодженим.

     У графі  26 "Кількість вантажних місць,  щодо яких засвідчено
припинення операції МДП"  зазначається  інформація  про  кількість
оформлених вантажних місць.  Якщо вивантаження не проводилося,  то
графа не заповнюється.

     Графа 27  "Застереження  при   оформленні"   за   відсутності
застережень не заповнюється.

     У графі 28 "Підпис посадової особи митниці та штамп митниці з
датою" проставляються підпис  посадової  особи  митного  органу  й
відбиток її ОНП.

     У графі  "Для  офіційного  користування" проставляються номер
вантажної  митної  декларації  або  іншого  документа  (акта   про
розміщення  товару  на  відповідальне  зберігання  на підприємстві
тощо), за яким було здійснене митне оформлення або розміщено товар
під  митним  контролем,  підпис  посадової  особи митного органу й
відбиток її ОНП.
 

     6. Невідривний    корінець   N   2   оформлюється   митницями
призначення й митницями виїзду країн транзиту таким чином:

     у графі 1 "Прибуття встановлено митницею (якою)" зазначається
назва проміжної митниці виїзду або митниці призначення;

     у графі  2  "Накладені  печатки  та пломби або розпізнавальні
знаки визнані непошкодженими" проставляється Х-подібна відмітка  в
разі    визнання    раніше    накладеного   митного   забезпечення
непошкодженим;

     у графі 3 "Кількість місць,  щодо яких засвідчено  припинення
операції   МДП   (згідно  з  маніфестом)"  зазначається  кількість
оформлених вантажних місць.  Якщо вивантаження не проводилося,  то
графа не заповнюється;

     у графі  4  "Нові  накладені  печатки та пломби" зазначаються
відомості  про  накладене  нове  митне  забезпечення.  Якщо  митне
забезпечення не змінювалося, то графа не заповнюється;

     у графі  5   "Застереження   при   оформленні"   зазначаються
застереження,  зроблені  митним  органом при оформленні книжки МДП
(графа 27 відривного листка N 2).

     Митні органи  в  претензії до гарантійного об'єднання повинні
чітко викласти зміст застережень і проставити в графі знак "R";

     у графі  6 "Підпис посадової особи митниці та штамп митниці з
датою" посадова особа митного  органу  проставляє  свій  підпис  і
відбиток ОНП та засвідчує відбиток ОНП голографічною етикеткою.
 

     7. Протокол  книжки  МДП  оформлюється,  якщо митні печатки й
пломби пошкоджено  в  дорозі  (за  винятком  випадків,  коли  вони
знімалися  для  проведення  перевірки  або  огляду  товару митними
органами чи усунення  зміщення  товару),  якщо  товар  пошкоджено,
утрачено  (частково або повністю) без пошкодження митних печаток і
пломб,  а також якщо в результаті поломки транспортного засобу  чи
ДТП  його потрібно перевантажити на інший транспортний засіб або в
інший контейнер.

     При встановленні,  що  пошкодження  митних  печаток  і  пломб
сталося не внаслідок  зловживань  з  боку  держателя  книжки  МДП,
оформлюється Протокол книжки МДП, у якому робляться такі записи та
позначки:

     у графі 1 зазначаються  відомості  про  митницю  відправлення
товару  відповідно  до  графи  2 невідривного листка N 1/N 2 (див.
пункт 2 цих Правил);

     у графі  2  зазначаються  відомості,  зазначені  в  графі   1
невідривного листка N 1/N 2 (див. пункт 2 цих Правил);

     у графі 3 зазначаються відомості про міжнародну  організацію,
наведені  в графі 3 невідривного листка N 1/N 2 (див.  пункт 2 цих
Правил);

     у графі 4  зазначаються  відомості  про  реєстраційні  номери
транспортних  засобів  і  контейнерів,  наведені  в графах 8 та 10
першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП  (див.  пункт  1
цих Правил);

     у графі  5  зазначаються  відомості про держателя книжки МДП,
наведені в графі 4 невідривного листка N 1/N 2 (див.  пункт 2  цих
Правил).   При  цьому  штамп  держателя  книжки  МДП  у  графі  не
проставляється;

     у графі  6  проставляється  Х-подібна   відмітка   про   факт
пошкодження чи непошкодження митних печаток та пломб;

     у   графі   7  проставляється  Х-подібна  відмітка  про  факт
пошкодження  чи  непошкодження вантажного відділення транспортного
засобу;

     до графи 8 заносяться зауваження при митному огляді;

     у відповідному  підрозділі  графи  9 проставляється Х-подібна
відмітка про наявність, відсутність товару або факт його втрати;

     у графі  10 зазначаються відомості про розміщення товарів при
перевезенні (у вантажному відділенні причепа або напівпричепа чи в
контейнері);

     у графі 11 зазначаються кількість та  ідентифікаційні  ознаки
вантажних місць або предметів, їх опис;

     у графі  12  (у  разі  загибелі   чи   відсутності   товарів)
проставляється   відповідно   літера   "З"   (загибель)   або  "В"
(відсутність);

     у графі 13  зазначається  кількість  відсутніх  або  знищених
місць вантажу;

     у графі  14  зазначаються  відомості про дату,  місце й умови
ДТП;

     у графі  15  проставляється  Х-подібна  відмітка  про  вжиття
заходів,  потрібних  для продовження здійснення операції МДП:  про
накладення нових митних печаток і пломб (їх кількість та описи  чи
відбитки) або про перевантаження вантажу, або про інші заходи;

     у графі  16  (у  разі  перевантаження  товарів)  зазначаються
відомості про розпізнавальні ознаки транспортного засобу,  на який
здійснюється  перевантаження,  державний  номерний  знак  і  номер
Свідоцтва   про  допущення  транспортного  засобу  до  перевезення
вантажів під митними  печатками  й  пломбами,  а  також  кількість
накладених печаток і пломб, їх описи;

     у графі 17 зазначаються відомості про місце й дату проведення
митного оформлення; проставляються підпис і відбиток ОНП посадової
особи митного органу, яка оформила протокол книжки МДП;

     у графі 18 проставляються підпис  і  відбиток  ОНП  посадової
особи митного органу,  через який здійснено перевезення товарів із
застосуванням книжки МДП.
 

 Заступник начальника Управління
 технологій митного контролю                          А.І.Сербайло

 

Правила заповнення книжки МДП

Online-Konsultation
close
* Pflichtfelder